Dotacje

Baltic Ceramics S.A. podpisała umowy o dofinansowanie i realizuje następujące projekty:


PODDZIAŁANIE 5.4.1 „WSPARCIE NA UZYSKANIE/REALIZACJĘ OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

 • Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku (PCT, USA) "Lekkie proppanty ceramiczne i sposób wytwarzania proppantów ceramicznych"

Nr umowy: UDA-POIG.05.04.01-08-002/12-00
Dofinansowanie: 48 222,02 zł

 • Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku "Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania" w trybie krajowym, europejskim oraz PCT i w USA.

Nr umowy: UDA-POIG.05.04.01-08-004/12-00
Dofinansowanie: 121 226,37 zł

 • Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku "Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych" w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT.

Nr umowy: UDA-POIG.05.04.01-08-011/13-00
Dofinansowanie: 43 623,03 zł   

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

 


DZIAŁANIE 4.4 "NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Baltic Ceramics S.A. realizuje projekt pn. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych." Projekt, objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-08-014/13-00, realizowany jest od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głównym celem realizacji Projektu jest wdrożenie innowacyjnych, dotychczas nie stosowanych na świecie, rozwiązań technologicznych w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych, których zastosowanie umożliwi spółce uruchomienie produkcji, a co za tym idzie wprowadzenie na rynek docelowy, zasadniczo ulepszonych proppantów ceramicznych.

Produkt ten charakteryzować się będzie unikalnymi cechami fizycznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi w zakresie kulistości i sferyczności kształtu, ciężaru właściwego i nasypowego, wytrzymałości na ściskanie, rozkładu uziarnienia, możliwości sterowania rozmiarem oraz właściwościami produktu, wydajności oraz ceny, które przewyższą produkty konkurencji dostępne na światowym rynku proppantów. Wymienione właściwości proppantów wynikają w głównej mierze z nowego, wcześniej nie stosowanego, składu mieszanki wyjściowej, tj. surowców.

Wskazana technologia stanowi pierwsze wdrożenie wynalazku autorstwa Baltic Ceramics S.A. pt. „Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania” objętego działaniami mającymi na celu ochronę wyłącznych praw własności przemysłowej spółki. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania proppantów ceramicznych według ściśle określonych, następujących po sobie operacji technologicznych, którym poddawane są mieszanki surowców. Przy czym niektóre z operacji zostały rozdzielone w celu lepszej możliwości sterowania procesami, a inne połączone w celu uzyskania znacznych oszczędności energetycznych oraz inwestycyjnych. Za kluczowe z punktu widzenia wdrażanej w projekcie technologii oraz właściwości ubytkowych produktu finalnego uznać należy:

 • zastosowanie energooszczędnego, w pełni zautomatyzowanego procesu technologicznego o charakterze zamkniętym;
 • połączenie w jeden etap produkcyjny standardowego procesu wstępnego przygotowania surowców (tj. wysuszenia) z mieleniem i odpowiednią klasyfikacją uzyskanego produktu;
 • zastosowanie większego przemiału surowców w przedziale 40-100 um;
 • rozszerzenie procesu technologicznego o dwa, dodatkowe etapy: homogenizację mieszanki surowcowej oraz zastosowanie suszarni fluidyzacyjnej w celu podsuszania granul po wyjściu z granulatora;
 • zastosowanie optymalnej krzywej wypału;
 • możliwość skorelowania kluczowych parametrów procesu produkcyjnego z zastosowaną mieszanką surowców mineralnych użytych do sporządzenia masy ceramicznej;
 • zastosowanie rekuperacji ciepła powstającego podczas procesu wypału proppantów, obniżającej zużycie gazu.

Zastosowanie powyższych elementów w połączeniu z nowym składem mieszaniny wyjściowej surowców stosowanych do produkcji proppantów przedkłada się na możliwość uzyskania w toku procesu produkcyjnego proppantów ceramicznych, które będą cechowały się wysoką wytrzymałością przy niskim ciężarze właściwym, a także wysoką kulistością i sferycznością.

Cel projektu zostanie osiągnięty w toku następujących działań inwestycyjnych:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej w strefie przemysłowej, na której wybudowany zostanie następnie zakład produkcyjny;
 • zakup robót budowlanych związanych z budowa hali produkcyjno-magazynowej, hali pieca, budynku socjalno-administracyjnego oraz z wykonaniem kompletnej infrastruktury technicznej zakładu;
 • zakup oraz zainstalowanie w wybudowanych budynkach zakładu produkcyjnego kompletnego wyposażenia składającego się z kluczowych dla wdrożenia innowacyjnej technologii maszyn i urządzeń w postaci linii podania surowców, linii wstępnego przygotowania surowców, linii granulacji mechanicznej, linii spiekania granulatu, linii selekcji granulatu oraz wyposażenia pomocniczego (rekuperator ciepła, agregat prądotwórczy wraz ze zbiornikami na olej napędowy, infrastruktura magazynowa, wagi samochodowe, wyposażenie biurowo-administracyjne, wózki widłowe, ładowarko-koparka), jak również zakup wyposażenia do tworzonego w ramach inwestycji działu B+R;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci specjalistycznego oprogramowania do sterowania i zarządzania całym procesem produkcyjnym, a także systemu zarządzania gospodarką magazynową zintegrowanego z systemem sprzedaży i systemem finansowo-księgowym.

Planowane rezultaty projektu to:

 • utworzenie 28 etatów dla nowych pracowników produkcyjnych i administracyjnych, w tym 2 w dziale B+R;
 • wdrożenie na skalę przemysłową technologii produkcji innowacyjnych proppantów ceramicznych;
 • wdrożenie ISO 9001 oraz ISO 13503;
 • utworzenie wewnętrznego działu B+R, zajmującego się rozwojem nowych produktów, a zwłaszcza poszukiwaniem nowych surowców i dodatków uszlachetniających;
 • realizacja zasady 4R w zakresie zasady reduce, reuse oraz recycle;
 • zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń (fluorków);
 • zmniejszenie zużycia gazu ziemnego poprzez zastosowanie rekuperacji;
 • opracowanie i wdrożenie programu praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów szkół wyższych;
 • opracowanie i wdrożenie regulacji w zakresie polityki szkoleniowej.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

 


BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY

 • Tytuł projektu: Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych.

Nr umowy: BG1/BALTICPROPP/13
Dofinansowanie: 5 917 814,32 zł

Projekt dofinansowany w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Program DEMONSTRATOR+

 • Tytuł projektu: Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych.

Nr umowy: UOD-DEM-1-433
Dofinansowanie: 7 075 820,00 zł

Projekt dofinansowany w ramach programu DEMONSTRATOR+ realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat