Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok

Zarząd Baltic Ceramics Investements S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 r. Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 z firmą Doradca Auditors Sp. z o.o. (adres: Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 913.

 

Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2018 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok. Wybór został dokonany na podstawie § 12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki.

 

Spółka nie korzystała wcześniej z usług Doradca Auditors Sp. z o.o.  przy badaniu sprawozdania finansowego.

Umowa ze spółką Doradca Auditors Sp. z o.o. została zawarta na okres związany z wykonaniem badania ww. sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat