Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 roku dysponowali łącznie 9.005.870 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 57.431.154 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 15,68%.

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał WisentLab S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponujący 9.005.870 akcjami, z których przysługiwało 9.005.870 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 15,68% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat